Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

HEALTHY HOME sro., IČ: 191 91 626, DIČ: CZ19191626

se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.vyberovekoupelny.cz

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (tito jsou definováni dále) v oblasti prodeje zboží mezi obchodní společností HEALTHY HOME s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující, který není spotřebitelem“) a jinou fyzickou osobou ( dále jen „kupující – spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vyberovekoupelny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

HEALTHY HOME s.r.o., IČ 19191626, se sídlem na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zaps. v OR KS Brno, C 133145, zabývající se prodejem zboží jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům.

Kupující

Kupující – spotřebitel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem - prodávajícím.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající jednající v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s ní.

Podnikatel - velkoobchodní zákazník předkládá při zahájení jednání o navázání obchodních vztahů s prodávajícím prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších obchodních společností či jiných osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva – Kupující učiní objednávku na webu www.vyberovekoupelny.cz
tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku a v kroku potvrzení objednávky klikne na tlačítko "Objednat s povinností platby". Kupujícímu může při objednávání zboží asistovat pracovník HEALTHY HOME s.r.o., ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Objednávka kupujícího je považována za návrh na uzavření smlouvy. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí toto obdržení elektronickou poštou. Smluvní vztah vzniká doručením přijetí objednávky, které prodávající zašle kupujícímu. Od tohoto momentu – uzavření kupní smlouvy - vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP včetně Reklamačního řádu HEALTHY HOME s.r.o. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována zejména za účelem jejího úspěšného splnění a související evidence a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky prostřednictvím stránek www.vyberovekoupelny.cz objednávku zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.vyberovekoupelny.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito telekomunikačními službami, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným, apod.).

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a navazující evidenci a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování kupujícím uvedených osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a navazující evidenci. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu. Kupující má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním prodávajícího porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

 

III. Informace o zboží

Informace o zboží, jako jsou jeho obrázky, barva, rozměry a jiné vlastnosti jsou pouze informativní a jsou převzaty z katalogů a informačních materiálů výrobců. Skutečná podoba zboží se může lišit od podoby na obrázku, zejména pokud jde o barvu, apod. z důvodu nemožnosti přesného zachycení podoby zboží technickými prostředky. Výrobci si vyhrazují právo na jejich změnu, opravu či jiné úpravy. Stejné právo si vyhrazuje i prodávající na stránkách www.vyberovekoupelny.cz.

 

IV. Smluvní ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Velkoobchodní slevy, případně další slevy, jsou vždy aktuálně přiřazeny a zobrazeny na stránkách www.vyberovekoupelny.cz. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s cenou i dalšími podmínkami objednávky.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není skladem, je objednávka kupujícího považována za poptávku. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem uzavření kupní smlouvy. U tohoto zboží nelze uzavřít kupní smlouvu komunikačními prostředky na dálku.

Zboží, které je nabízeno na metry čtvereční je možno zakoupit pouze po celých baleních. V případě, že si kupující objedná takové množství zboží, které neodpovídá celým balením, bude kupující telefonicky nebo emailem kontaktován pracovníkem HEALTHY HOME s.r.o. a bude s ním dohodnuto zaokrouhlení množství nahoru nebo dolů na celá balení.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.vyberovekoupelny.cz (kupující vyplní osobní údaje v přichystaném formuláři objednávky, zvolí způsob doručení a platby a po odsouhlasení obchodních podmínek objednávku odešle elektronicky prodávajícímu – vše probíhá prostřednictvím internetu)
 • Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o poskytovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 • elektronickou poštou na adrese info@vyberovekoupelny.cz (Jedná se o individualizovaný systém komunikace. Je nutné, aby kupující výslovně uvedl, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí).
 • osobně (v takovém případě není smlouva uzavírána distančním způsobem)
 • telefonicky
 • faxem

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Součástí elektronické pošty jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky.

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 15 dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

VI. Reklamace

Pro uplatnění reklamace prosím vyplňte reklamační formulář zde

 • Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen„občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.
 • Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě nebo o kterých zákazník před převzetím věci věděl. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), umělých materiálů nebo lakovaných ploch. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena a u použitých věcí za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Je-li předmětem koupě již použité zboží, zkracuje se zákonná doba pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců, a to v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
 • Reklamace, vady zboží musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to poštou adresovanou na sídlo společnosti prodávajícího na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno či email na info@vyberovekoupelny.cz (reklamační list, který lze použít, je možné stáhnout zde). Kupující je povinen prokázat prodávajícímu, že u něho zboží zakoupil, zejména tak lze učinit doložením originálu nebo kopie faktury, kterou kupující zašle spolu s písemnou reklamací či předloží k nahlédnutí v případě, že je reklamace uplatněna osobně v sídle prodávajícího.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podrobnosti k právům kupujícího z vadného plnění jsou uvedeny v § 2099 a násl., § 2161 a násl. a§ 2165 a násl. občanského zákoníku.
 • Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.
 • Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží, zaniknou, nebyla-li uplatněna v době pro uplatnění práv z vadného plnění, tj. v době 24 měsíců od převzetí zboží, respektive v době 12 měsíců v případech, kdy předmětem koupě bylo použité zboží.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodl na lhůtě delší. Podmínkou pro běh lhůty pro vyřízení reklamace však je, že kupující-spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.
 • Je-li kupujícím podnikatel (nevstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím jako spotřebitel), plynou pro něj práva z vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů bez úpravy vztahující se k ochraně práv spotřebitelů.

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář online zde

Odstoupit od smlouvy však můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením vůči nám jako prodejci. Můžete nám také napsat mail na info@vyberovekoupelny.cz

 

A) odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Podmínky uvedené v této části OP (bod VI., písm. A) jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem, ostatní případy jsou řešeny v čl. VI. písm. B) těchto OP.

Kupující - spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku), jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí první dodávky zboží). Totéž platí pro smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího. Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakožto i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení smlouvy prodávajícímu. Odstoupí –li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží je kupující - spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastmi a funkčností zboží. Zboží je nutné odeslat/vrátit na sklad společnosti HEALTHY HOME s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující prodávajícímu oznámí, že odstupuje od uzavřené smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím uvedené lhůty.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu - spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím (prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal). Prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli peněžní prostředky stejným způsobem, jakým jej od kupujícího - spotřebitele na základě smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující - spotřebitel souhlasil a pokud tím kupujícímu - spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostní formou na účet určený kupujícím.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje prodávající - pro urychlení vyřízení odstoupení - zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 

B) Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel

V případě, že kupující není spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy v případech stanovených zákonem, nebo smlouvou. Nadto, může být kupujícímu nabídnut " zpětný odkup zboží“ v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět za předpokladu, že prodávající předem vyslovil souhlas k zaslání zboží kupujícím prodávajícímu za účelem jeho ohodnocení. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady jako např. manipulační poplatek.

 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

VIII. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú IBAN: CZ22 2010 0000 0025 0255 2357, Běžný tvar: 2502552357 / 2010, vedený u FIO Banky.
 • na dobírku při doručení zboží v místě určeném kupujícím v objednávce (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami s výjimkou platby na dobírku, kde je účtována cena 249,- Kč s DPH. Kupní cenou se tak rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby na náš bankovní účet, bude zboží vydáno/odesláno nejdříve po připsání částky na tento účet.

Více o Dopravě a platbě se dočtete zde>>

 

IX. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a případným zmocněním k převzetí zboží.

Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní dopravou. Více o Dopravě a platbě se dočtete zde>>

Při přebírání zásilky DOPORUČUJEME ROZBALIT ZBOŽÍ Z OBALŮ JEŠTĚ ZA PŘÍTOMNOSTI ŘIDIČE a zboží řádně zkontrolovat. Přesvědčit se, zda je obsah naprosto v pořádku. Tento způsob usnadňuje průběh případné reklamace zboží. V případě zjištění poškození zboží je nutné IHNED TYTO VÝHRADY UVÉST DO MOBILNÍHO TERMINÁLU, případně SEPSAT S ŘIDIČEM PŘEPRAVNÍ SLUŽBY PROTOKOL O POŠKOZENÍ a udělat fotodokumentaci a nahlásit nám písemně na e-mail: info@vyberovekoupelny.cz reklamaci. 

Podle ustanovení č. VII.7.2 a) a XV. 3) zasílatelských podmínek systému TOPTRANS potvrzuje příjemce svým podpisem na mobilním terminálu při přebírání zásilky datum a hodinu převzetí a také celkový počet a neporušenost jednotlivých kusů. Případné výhrady poznamená vždy do MOBILNÍHO TERMINÁLU případně si vyžádá sepsání zápisu o škodě + fotodokumentace. O oprávněnosti reklamace rozhoduje fyzický stav zásilky v okamžiku předání příjemci. Pokud doručí dopravce zásilku původní neporušenou má se za to, že ke škodě nemohlo dojít během přepravy a dopravce se zbaví odpovědnosti. POKUD nahlásíte POŠKOZENÍ POZDĚJI, NEJSME BOHUŽEL SCHOPNI ZAJISTIT KLADNÉ VYŘEŠENÍ TÉTO REKLAMACE.

V případě, že kurýr nemůže čekat na zkontrolování zásilky, UVEĎTE do mobilního terminálu PŘEVZATO S VÝHRADOU.

Objemný zboží expedujeme na vratných paletách, abychom předešli poškození při přepravě.

U skrytých vad, které nejsou patrné po převzetí, je lhůta písemného nahlášení škodné události prodloužena nejpozději do 5 pracovních dnů. Prodávající má právo zamítnout reklamaci v případě, že kupující neposkytne dostatek podkladů o škodě na zásilce (zejména dostatečnou fotodokumentaci poškozené zásilky včetně fotodokumentace svozového štítku tak, aby byl čitelný). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

 

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

XI. Zpracování osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

XII. Recenze

Zverejnené spotrebiteľské recenzie Tovaru pochádzajú od Spotrebiteľov, ktorí Tovar alebo Službu skutočne použili alebo si ich zakúpili. Predávajúci umožnuje vkladanie Spotrebiteľských recenzií iba v nadväznosti na zakúpenie Tovaru alebo Služby, čím overuje pravosť spotrebiteľských recenzií. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění – takovéto změny nemají vliv na již uzavřené smluvní vztahy, prodávající však na možnost budoucí změny obchodních podmínek upozorňuje proto, aby se kupující vždy při objednání zboží seznámil s aktuálním zněním obchodních podmínek.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Je – li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Brně dne 1.9.2023

HEALTHY HOME, s. r. o.

Nové Sady 988/2, Staré Brno

602 00 Brno

IČ: 191 91 626 DIČ: CZ191 91 626

Jednatel společnosti Lukáš Vasaráb