Vrácení a reklamace

 

Vrácení zboží do 14 dnů

(nenahrazuje základní text vrácení zboží v obchodních podmínkách)

Pokud jste si objednali zboží, které vám nevyhovuje, pošlete nám jej zpět do 14 dnů ode dne převzetí a my vám vrátíme peníze.

Napište nám na info@vyberovekoupelny.cz a my vám vystavíme dobropis a dohodneme se kam vám zašleme peníze pokud jste platili dobírkou kurýrovi.

Odstoupit od smlouvy však můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením vůči nám jako prodejci. 

 

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

(nenahrazuje základní text vrácení zboží v obchodních podmínkách)

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez sankce

 • V případě odstoupení od smlouvy doručí kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu shodnou s adresou pro odstoupení od smlouvy nebo je tam po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým ji prodávající přijal.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se na odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář online zde

Vyplněný formulář můžete zaslat e-mailem na info@vyberovekoupelny.cz nebo poštou na adresu:

HEALTHY HOME, sro., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

 

Zjednodušený reklmačný řád

(nenahrazuje základní text reklamačního řádu v obchodních podmínkách)

Pro uplatnění reklamace prosím vyplňte reklamační formulář zde

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího HEALTHY HOME, sro., se sídlem

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 191 91 626, a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 • Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
 • Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 • Převzetím zboží u kupujících podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.
 • Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství a pod.).

  Délka záruky
 • Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.
 • Při prodeji spotřebního zboží je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 • Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží posuzováno prodávajícím v reklamačním řízení za předpokladu, že byla reklamace oprávněná.

  Záruční podmínky
 • Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz tento Reklamační řád). Reklamaci je možné uplatnit v místě provozovny společnosti WELLDO, sro., na adrese Nová 714/6, 664 41 Troubsko, kam je třeba reklamované zboží k vyřízení reklamace dopravit.
 • O reklamaci bude vždy vyhotoven reklamační protokol s datem uplatnění reklamace a popisem tvrzených závad zboží.
 • Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera je nezbytné provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky.
 • Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat na své náklady přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího.
 • Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

  Způsob vyřízení reklamace
 • Je-li kupujícím spotřebitel a reklamace zboží je oprávněná, může kupující požadovat jeho opravu
 • O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.
 • Je-li kupujícím podnikatel (nevstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím jako spotřebitel), plynou pro něj práva z vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů bez úpravy vztahující se k ochraně práv spotřebitelů.